Cập nhật Lịch Sử mua Cash Shop

Từ thời điểm này, người chơi có thể kiểm tra lịch sử mua Cash Shop ngay trên trang quản lý tài khoản - https://id.lifemu.com/cashshop-log

Đăng vào 29 / 10 / 2021 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA