Bắt đầu tiếp nhận đổi Linh Thạch cấp 1 (max 10) qua Linh Thạch Master

Những ai có nhu cầu vui lòng inbox Fan Page (https://www.facebook.com/lifemuvietnam/) thông tin chi tiết, trade Linh thạch cấp 1 và sẽ nhận lại linh thạch cấp 2 như yêu cầu.

  • 1 Errtel Rank 5 (max cấp 10) có thể đổi 2 Errtel Master Rank 4 + 0 (tự chọn OPT)

  • 1 Errtel Rank 5 (max cấp 10) có thể đổi 1 Errtel Master Rank 4 + 10 (tự chọn OPT)

Đăng vào 03 / 12 / 2021 bởi admin

Quản lý TK

+