Cập nhật hệ thống hỗ trợ Newbie (áp dụng từ ngày 15.04.2022)

Mọi thay đổi bắt đầu áp dụng từ ngày 15.04.2022

  • Pentagram Box thay vì Sách tân thủ sẽ drop sách cấp độ 180 – Iron Shield of the Magic
  • Thay vì Wing mini 30 ngày, khi tạo nhân vật sẽ nhận luôn Wing mini trên người
  • Sử dụng lệnh /tanthu để nhận Pet và Ring Panda 30 ngày (trước đó cần phải mở Box)
  • Giảm giá nguyên liệu xoay Wing 3 Bound xuống còn 30.000 Ruud.
  • Tăng tỷ lệ Drop nguyên liệu xoay Wing 2 và 3 Bound tại các map.

Đăng vào 15 / 04 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+