Tải Game

Máy tính cần cài đặt những phần mềm sau
Microsoft .NET Framework 4 Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package
Driver card màn hình

Quản lý TK

+