Bảo trì cập nhật phiên bản Season 18 Part 1-3

Thời gian dự kiến: Từ 21h00 ngày 02.03.2023 đến 18h00 ngày 03.03.2023

 • Cập nhật phiên bản Season 18 Part 1-3 cho Tình Yêu, Sức Mạnh và Phục Hưng
 • Toàn bộ Master 3 và 4 của nhân vật sẽ Reset lại sau bảo trì
 • Bảo trì trang chủ. Trong 1 vài thời điểm trang chủ sẽ không thể truy cập được

Những thay đổi trong phiên bản Season 18 Part 1-3

 • Giới hạn cấp độ - 1500
 • Set Ruud 9 và Vũ Khí Ruud 8
 • Map mới Ignis Volcano Map
 • Hệ thống Artifacts
 • Sự kiện Boss Battle (Boss Thế Giới)
 • Chức năng tìm kiếm Cash Shop
 • Làm mới sự kiện Imperial Guardian Event (Gaion)
 • Làm mới hệ thống Decomposition
 • Wing 3 và 4 chính thức cho IK. Có thể dùng Wing IK để nâng cấp wing bound cũng như xoay nguyên liệu.

Đăng vào 26 / 02 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+