Cập nhật bản Tiếng Việt

Người chơi tại 3 máy chủ trên có thể tải bản Tiếng Việt trên trang chủ - https://id.lifemu.com/downloads

Ngoài ra, hệ thống đổi đá tiến hóa Muun cũng đã được cập nhật. Vui lòng chạy lại Launcher để update file mới nhất.

Đăng vào 23 / 04 / 2024 bởi admin

Quản lý TK

+