Gift code ingame Win Battle Core (Phục Hưng)

Do bảo trì sẽ diễn ra vào tuần sau nên Gift Code BattleCore sẽ được đưa vào sớm trước bảo trì. Thời hạn của Gift Code sẽ là 7 ngày.

  • Gift code: /battlecore
  • 20 BOL khóa 200%
  • Sử dụng tại các sub-server thường

Đăng vào 28 / 10 / 2023 bởi admin

Quản lý TK

+