Hỗ trợ quy đổi Rune tím từ Seed Sphere cấp 1, 2

Chỉ hỗ trợ đổi với Seed cấp 1 và 2

  • 1 Seed Sphere cấp 1 = 5 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)
  • 1 Seed Sphere cấp 2 = 10 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)

Quá trình hỗ trợ diễn ra từ ngày 26.04.2022 đến bảo trì ngày 29.04.2022

Đăng vào 25 / 04 / 2022 bởi admin

Quản lý TK

+
CAPTCHA